Օրենսդրություն

 

Թափոնների կառավարմանը վերաբերող ՀՀ օրենքներ

# Անվանում Համար Ամսաթիվ
1 Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային փոխադրման և դրանց հեռացման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին բազելյան կոնվենցիա Մաս 1 | Մաս 2 22-մարտ-1989
2 ՀՀ-ում սև և գունավոր մետաղների ջարդոնի ու թափոնի, սև և գունավոր մետաղներից պատրաստված իրերի (տնային օգտագործման) առուծախի կարգի մասին ՀՀ Կառավարության որոշում 309 24-սեպտ-1996
3 Համաձայնագիր վտանգավոր և այլ թափոնների անդրսահմանային փոխադրման նկատմամբ հսկողության մասին համաձայնագիր համաձայնագիր 12-ապր-1996
4 Վտանգավոր թափոնների միջսահմանային տեղափոխման և դրանց վերացման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին Բազելի կոնվենցիայում ամրագրված պարտավորությունների` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշում ՍԴՈ-50 18-ապրիլ-1997
5 Աշխատած վառելիքի և ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման անվտանգության մասին համատեղ կոնվենցիա կոնվենցիա 5-սեպտ-1997
6 Վտանգավոր թափոնների երկրից երկիր տեղափոխման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին բազելյան կոնվենցիային միանալու մասին ՀՀ Ազգային ժողովի որոշում Ն-322-1 26-մարտ-1999
7 ՀՀ կառավարության 1995թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 97 որոշմամբ նախատեսված կարգավորվող և չկարգավորվող թափոնների, դրանց վտանգավոր հատկությունների ցանկերը, հայտավորման, ծանուցման և հեռացման գործողությունների վերաբերյալ փաստաթղթերի հաստատման մասին ՀՀ Բնապահպանության նախարարի հրաման 96 10-օգ-1999
8 Վտանգավոր և այլ թափոնների անդրսահմանային տեղափոխման նկատմամբ հսկողության մասին 1996թ.-ի ապրիլի 12-ին Մոսկվայում ստորագրված համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշում ՍԴՈ-195 14-դեկտ-1999
9 Վտանգավոր և այլ թափոնների անդրսահմանային տեղափոխման նկատմամբ հսկողության մասին համաձայնագիրը վավերացնելու ՀՀ Ազգային ժողովի որոշում Ն-057-2 23-փետ-2000
10 «Թափոնների առաջացման, օգտագործման և հեռացման մասին» Ձև N 1-թափոն (տարեկան) վարչական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և «Թափոնների առաջացման, օգտագործման և հեռացման մասին» Ձև N 1-թափոն (տարեկան) վարչական վիճակագրական հաշվետվության լրացման հրահանգը հաստատելու մասին ՀՀ Բնապահպանության նախարարի հրաման 112-Ն 22-օգ-2002
11 «Ամփոփ հաշվետվություն թափոնների առաջացման, օգտագործման և հեռացման մասին» Ձև թիվ 1-թափոն պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին ՀՀ Վիճակագրության պետական խորհրդի որոշում 208-Ն 10-սեպ-2002
12 ՀՀ-ում վտանգավոր թափոնների գործածության գործունեության լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում 121-Ն 30-հունվ-2003
13 Թափոնների մասին ՀՀ օրենք ՀՕ-159-Ն 24-նոյ-2004
14 Թափոնների գործածության ոլորտում լիազոր մարմին ճանաչելու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում 599-Ն 19-մայ-2005
15 «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին ՀՀ Վարչապետի որոշում 380-Ա 30-մայ-2005
16 Թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագծերի հաստատման կարգը հաստատելու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում 2291-Ն 9-դեկ-2005
17 Թափոնների անձնագրավորման կարգը սահմանելու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում 47-Ն 19-հունվ-2006
18 Թափոնների գոյացման, վերամշակման և օգտահանման օբյեկտների ռեեստրի վարման կարգը սահմանելու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում 500-Ն 20-ապր-2006
19 Թափոններ գոյացնող, վերամշակող և օգտահանող օբյեկտների ռեեստրային գրանցման հաշվետվությունների և ռեեստրի վարման գրքի ձևերը հաստատելու մասին ՀՀ Բնապահպանության նախարարի հրաման 359-Ն 7-նոյ-2006
20 Թափոնների պետական հաշվառման կարգը սահմանելու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում 1739-Ն 7-դեկտ-2006
21 Թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրի վարման կարգը սահմանելու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում 1180-Ն 13-հուլ-2006
22 Թափոնների հաշվառման` գոյացման, հեռացման (ոչնչացման, վնասազերծման, տեղադրման) և օգտահանման կարգ սահմանելու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում 1343-Ն 14-սեպ-2006
23 Փաթեթվածքից և փաթեթավորումից գոյացած թափոնների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում 1544-Ն 28-սեպ-2006
24 Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գոյացող արտադրության (այդ թվում` ընդերքօգտագործման) և սպառման թափոնների ցանկը հաստատելու մասին ՀՀ Բնապահպանության նախարարի հրաման 342-Ն

Մաս 1 | Մաս 2 | Մաս 3 | Մաս 4 | Մաս 5 Մաս 6 | Մաս7 Մաս8

26-հոկտ-2006
25 Թափոնների հեռացման վայրերի ռեեստրային գրանցման թերթիկի և ռեեստրի վարման գրքի ձևերի հաստատման մասին ՀՀ Բնապահպանության նախարարի հրաման 387-Ն 24-նոյ-2006
26 Ըստ վտանգավորության դասակարգված թափոնների ցանկը հաստատելու մասին ՀՀ Բնապահպանության նախարարի հրաման 430-Ն

Մաս 1 Մաս 2 | Մաս 3 Մաս 4 | Մաս 5 Մաս 6 | Մաս7

25-դեկտ-2006
27 Թափոնների պետական կադաստրի վարման կարգի սահմանելու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում 144-Ն 18-հունվ-2007
28 Թափոնի անձնագրի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին ՀՀ Բնապահպանության նախարարի հրաման 19-Ն 2-փետ-2007
29 Թափոնների գոյացման նորմատիվների և դրանց տեղադրման սահմանաքանակների նախագծերի հաշվարկի օրինակելի ձևը հաստատելու մասին ՀՀ Բնապահպանության նախարարի հրաման 97-Ն

Մաս 1 | Մաս 2

27-ապր-2007
30 «Բժշկական թափոնների գործածությանը ներկայացվող հիգիենիկ և հակահամաճարակային պահանջներ» N 2.1.3-3 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին ՀՀ Առողջապահության նախարարի հրաման 03-Ն

Մաս 1 | Մաս 2 Մաս 3 |Մաս 4 Մաս 5

4-մարտ-2008
31 Երևան քաղաքի սանիտարական մաքրման և աղբահանության վիճակի բարելավման 2009 թվականի միջոցառումների իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին ՀՀ Վարչապետի որոշում 266-Ա 31-մարտ-2009
32 Շինարարության և քանդման թափոնների անվտանգ գործածության պայմաններին հավանություն տալու մասին ՀՀ Կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք 30 23-հուլ-2009
33 «Վտանգավոր քիմիական թափոնների գործածությանը և վտանգավոր քիմիական նյութերի պահպանմանը և փոխադրմանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» N 2.1.7.001-09 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին ՀՀ Առողջապահության նախարարության հրաման 20-Ն 29-հոկտ-2009
34 «Բնակավայրերի տարածքների սանիտարական պահպանմանը, սպառման թափոննորի հավաքմանը, պահմանը, փոխադրմանը, մշակմանը, վերամշակմանը, օգտահանմանը, վնասազերծմանը և թաղմանը, բնակավայրերի տարածքների սանիտարական պահպանման, սպառման թափոնների գործածության ոլորտում աշխատանքներ իրականացնող անձնակազմի աշխատանքային անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ N 2.1.7.002-09 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին ՀՀ Առողջապահության նախարարի հրաման 25-Ն 22-դեկտ-2009
35 ՀՀ Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմում թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման գործակալություն ստեղծելու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում 1189-Ն 3-սեպտ-2010
36 Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին ՀՀ օրենք ՀՕ-237-Ն 23-հունվ-2011
37 Սևանա լճի ավազանում աղբավայրերի տեղաբաշխման գլխավոր ուրվագծին հավանություն տալու մասին ՀՀ Կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք 22

Մաս 1 |Մաս 2

10-հունիս-2011
38 Պոլիքլորացված բիֆենիլներ պարունակող թափոնների կառավարման ուղեցույցին հավանություն տալու մասին ՀՀ Կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք 41

Մաս 1 Մաս 2

20-հոկտ-2011
39 Աղբահանության վճար վճարողների հաշվառման, աղբահանության վճարի հաշվարկման, ինչպես նաև այդ վճարի գանձման կարգը հաստատելու մասին Երևան քաղաքի ավագանու որոշում 360-Ն 23-դեկտ-2011
40 Արտադրության և սպառման թափոնների տեղադրման և վնասազերծման անվտանգ պայմանների ուղեցույցին հավանություն տալու մասին ՀՀ Կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք N 16

Մաս 1 |Մաս 2

26-ապր-2012
41 Դեղատներում կամ դեղատնային կրպակներում բժշկական թափոնների հաշվառման կարգը սահմանելու մասին ՀՀ Առողջապահության նախարարի հրաման 05-Ն 1-փետ-2013
42 1997 թվականի սեպտեմբերի 5-ին Վիեննայում ստորագրված` Աշխատած վառելիքի և ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման անվտանգության մասին համատեղ կոնվենցիայում ամրագրված պարտավորությունների` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործով ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշումը ՍԴՈ-1069 22-հունվ-2013
43 Աշխատած վառելիքի և ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման անվտանգության մասին կոնվենցիան վավերացնելու մասին ՀՀ Ազգային ժողովի որոշում ԱԺՈ-060-Ն 21-մարտ-2013
44 «Ժամանակավոր ներմուծում` վերամշակման համար» ռեժիմով ներմուծված ապրանքների վերամշակումից հետո ստացվելիք արդյունքի, ինչպես նաև վերամշակումից գոյացած թափոնների, մնացորդների և կորուստների նվազագույն քանակության հաշվարկի վերաբերյալ եզրակացություն ստանալու համար հայտատուի կողմից ներկայացված տվյալների փորձաքննության անցկացման կարգը հաստատելու մասին ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարի հրաման 308-Ն 15-մայ-2014
45 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» շինարարական նորմերը 263-Ն 14-հոկ-2014
46 Թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք քարերի, չմշակված թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք մետաղներից ջարդոնի և թափոնների, թանկարժեք մետաղներից հանքանյութերի և խտանյութերի ու թանկարժեք մետաղներ պարունակող հումքային ապրանքների` Հայաստանի Հանրապետության տարածքից երրորդ երկրներ արտահանումը և Հայաստանի Հանրապետության տարածք երրորդ երկրներից ներմուծումը կանոնակարգելու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում 83-Ն 30-հունվ-2015
47 Թանկարժեք քարերի, թանկարժեք մետաղների, թանկարժեք մետաղների ջարդոնի և թափոնի` Հայաստանի Հանրապետության տարածքից երրորդ երկրներ արտահանման և Հայաստանի Հանրապետության տարածք երրորդ երկրներից ներմուծման ժամանակ պետական վերահսկողության ակտ տրամադրելու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում 1331-Ն

Մաս 1 | Մաս 2 | Մաս 3

5-նոյ-2015
48 «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին ՀՀ Վարչապետի որոշում 786-Ա 28-օգ-2015
49 Հայաստանի Հանրապետության 2017-2036 թվականների կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարությանը հավանություն տալու մասին ՀՀ Կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք 49

Մաս 1 Մաս 2

8-դեկտ-2016
50 Հայաստանի Հանրապետության կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարության իրականացման միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին ՀՀ Կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք 13 30-մարտ-2017
51 Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին ՀՀ Կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք 38 7-սեպտ-2017
52 Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին ՀՀ Կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք 49 23-նոյ-2017
53 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի «Չեխիայի Հանրապետության դեսպանատան կողմից Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզում «Ավելի կանաչ Հայաստան, աղբի տեսակավորում» թեմայով դասընթացների և բնակչության շրջանում քարոզչության անցկացում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2017 թվականի նախահաշվի հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2016թ.-ի դեկտեմբերի 29-ի N 1313-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում 1639-Ն 14-դեկտ-2017
54 Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին ՀՀ Կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք 54 28-դեկտ-2017
55 «Էլեկտրոնային և էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների թափոնների գործածության ոլորտում ԱՊՀ մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում 604-Ա 24-մայ-2018
56 Քսուքային նյութերի, յուղերի եվ հատուկ հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում N 546-Ն 14-մայ-2015

 

Ընկերություններին տրամադրված լիցենզիաների որոշումներ

# Անվանում Համար Ամսաթիվ
1 «ՕՄԵԳԱ-ՆԿ» ՍՊԸ-ին վտանգավոր թափոնների փորձնական վերամշակում կատարելու թույլտվություն տալու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում (փորձնական 20 տոննա «ԳՕ-70» օգտագործված կատալիզատորների վերամշակման համար) 271-Ա 2-փետր-2006
2 «Հոկտեմբերյանի ֆերոսպլավ գործարան» ՍՊԸ-ին վտանգավոր թափոնների վերամշակում կատարելու լիցենզիա տալու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում (մոլիբդեն պարունակող կատալիզատորների վերամշակման համար: 2013-ին ընկերությունը ճանաչվել է սնանկ) 1425-Ա 12-հոկտ-2006
3 «ՋինջԷկո» ՍՊԸ-ին տալ վտանգավոր թափոնների վնասազերծման լիցենզիա տալու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում (լուսաժապավենների, ռենտգեն և այլ ժապավենների երևակման ժամանակ առաջացող լուծույթները վնասազերծելու և կորզված նյութերը վերամշակելու համար) 150-Ա 19-փետր-2009
4 «Էկոլոգիա Վ.Կ.Հ.» ՍՊԸ-ին վտանգավոր թափոնների վնասազերծման լիցենզիա տալու մասին որոշում (բժշկական թափոնները ոչնչացնելու համար) 449-Ա 26-մարտ-2009
5 «Էկոլոգիա Վ. Կ. Հ.» ՍՊԸ-ին տրված վտանգավոր թափոնների վնասազերծման լիցենզիան վերաձևակերպելու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում 1370-Ա 22-սեպտ-2011
6 «Առողջության զարգացման կենտրոն» ՍՊԸ-ին վտանգավոր թափոնների վնասազերծման լիցենզիա տալու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում (կենսաբանական թափոնների վնասազերծման համար) 1494-Ա 24-դեկտ-2009
7 «Առողջության զարգացման կենտրոն» ՍՊԸ-ին տրված վտանգավոր թափոնների վնասազերծման լիցենզիան վերաձևակերպելու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում (2016թ-ին ընկերությունը սնանկ է ճանաչվել) 1614-Ա 17-նոյ-2011
8 «Էկոպրոտեկտ» ՍՊԸ-ին վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման լիցենզիա տալու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում (կլինիկական, բժշկական և այլ տարատեսակ թափոնների, ինչպես նաև կենդանական  ծագում  ունեցող հարուցիչներով աղտոտված սննդամթերքի վերշակման և ոչնչացման համար) 1045-Ա 28-հուլ-2011
9 ՀՀ կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 15-ի 1716-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու և «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման լիցենզիա տալու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում (բացառապես սեփական կարիքների համար) 1548-Ն 25-հոկտ-2011
10 «Արմենիան Մոլիբդեն Փրոդաքշն» ՍՊԸ-ին վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման լիցենզիա տալու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում (ներմուծված նավթաքիմիական արդյունաբերության բանեցված մոլիբդեն պարունակող կատալիզատորների վերամշակման համար՝ դրանցից մոլիբդեն կորզելու նպատակով) 1662-Ա 15-նոյ-2012
11 «ՄՈԲԻԼ-ԹԻՎԻ» ՍՊԸ-ին վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման լիցենզիա տալու և ՀՀ կառավարության 2009 թ.-ի մայիսի 21-ի N 558-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում ( անվադողերի վերամշակման համար) 180-Ա 28-փետր-2013
12 «ԱՄ-ԷՍԿԱ» ՍՊԸ-ին վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման լիցենզիա տալու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում (անվադողերի, բանեցված յուղերի, պլաստիկ թափոնների, տոպրակների, տարաների (պոլիէթիլեն), քարթրիջների, ֆայլերի և այլ օֆիսային պինդ թափոնների, գովազդային բաններների (պոլիպրոպիլեն), կենցաղային տեխնիկայի (պոլիստիրոլ) վերամշակման համար) 667-Ա 3-հուլ-2014
13 «Գ. Նազարյան և ընկերներ» ՍՊԸ-ին վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման լիցենզիա տալու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում (բանեցված յուղեր վերամշակելու, պղնձի բարձր պարունակությամբ ֆեռոմոլիբդենի և մոլիբդենի օքսիդի ստացման ժամանակ  առաջացած արտադրական թափոններից ամոնիումի մոլիբդատ ստանալու համար) 77-Ա 5-փետ-2015
14 Հայ-չեխական «Գրինէկո-կաս» ՍՊԸ-ի՝ աղբի վերամշակման գործարանի կառուցման և ջերմոցային տնտեսություն հիմնելու ներդրումային ծրագրին հավանություն տալու մասին ՀՀ Կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք (թափոնների վերամշակումից նախատեսվում է ստանալ նավթ, էլեկտրաէներգիա) 45 8-հոկտ-2015
15 «Էդմետ» ՍՊԸ-ին վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման լիցենզիա տալու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում (օգտագործված կապարային մարտկոցների պահեստավորման (հետագայում արտահանման) համար) 1153-Ա 8-հոկտ-2015
16 «Գրաֆեն-Շին» ՍՊԸ-ին վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման լիցենզիա տալու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում (հատիկավորված ռետինե թափոնների վերամշակման համար) 1234-Ա 22-հոկտ-2015
17 «Առողջ սունկ» ՍՊԸ-ին վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման լիցենզիա տալու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում (թռչնաղբի, ծղոտի վերօգտագործման համար) 1238-Ա 22-հոկտ-2015
18 «Մետէքսիմ» ՍՊԸ-ին վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման լիցենզիա տալու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում (բանեցված թթվային մարտկոցների հավաքման, պահման և փոխադրման, մետաղական ջարդոնների պահման և արտահանման համար) 933-Ա 8-սեպտ-2016
19 «Ռուսալ Արմենալ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման լիցենզիա տալու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում (փայլաթիթեղի արտադրության ժամանակ առաջացած ալյումինի խարամի պահման համար, բանեցված սնդիկային լամպերի, սնդիկային ջերմաչափերի, բանեցված կապարե կուտակիչների, տարբեր յուղերի պահման համար) 566-Ա 25-մայ-2017
20 «Մինասյան Ռիսայքլինգ Քոմփանի» ՍՊԸ-ին վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման գործունեության իրականացման լիցենզիա տալու մասին ՀՀ Կառավարության որոշում (սպառողական հատկությունները կորցրած մեքենաների մարտկոցների հավաքման և ժամանակավոր պահեստավորման համար) 1130-Ա 14-սեպտ-2017
21 «Կտորների տեսքով ասֆալտբետոնի և ասֆալտբետոնե խառնուրդների թափոններ» և «Շենքերի մասնատման թափոններ» վտանգավոր թափոնների հավաքում, փոխադրում, պահում և վերամշակում գործունեության տեսակների համար «Խաչհար» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը լիցենզիա տրամադրելու բնապահպանության նախարարի հրաման։ 27-Ա 31-հուն-2019

 

ՀՀ-ի կնքած միջազգային պայմանագրերի հաստատումներ

# Անվանում Համար Ամսաթիվ
1 Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև Երևան քաղաքի պինդ աղբի կառավարման նպատակով պետական մասնավոր համագործակցության կառույցի համար գործարքի խորհրդատվական աջակցության TF 095221 դրամաշնորհի համաձայնագիրը հաստատելու մասին ՀՀ Նախագահի հրամանագիր ՆՀ-292-Ն 30-նոյ-2009
2 Հայաստանի Հանրապետության և Համաշխարհային բանկի միջև ստորագրված «Երևան քաղաքի կոշտ թափոնների կառավարման նպատակով պետական մասնավոր համագործակցության կառույցի համար գործարքի խորհրդատվական աջակցության ՊՄԵԽԿ» TF 095221 դրամաշնորհային ծրագրի կառավարման խորհուրդ ստեղծելու, խորհրդի կանոնադրությունն ու անհատական կազմը հաստատելու մասին ՀՀ Վարչապետի որոշում 1004-Ն 2-դեկտ-2009
3 2011 թվականի հունվարի 26-ին և 2011 թվականի փետրվարի 2-ին ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև «Հայաստան. Կոտայքի կոշտ թափոնների կառավարում-բնապահպանական և սոցիալական ուսումնասիրություն» լրամշակված դրամաշնորհի համաձայնագիրը հաստատելու մասին որոշում ՆՀ-33-Ն 21-փետր-2011
4 Հայաստանի Հանրապետության և Հրազդանի քաղաքապետարանի և Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի միջև «Կոտայքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագիր» դրամաշնորհի համաձայնագիրը հաստատելու մասին ՀՀ Նախագահի հրամանագիր ՆՀ-235-Ն 12-մարտ-2015
5 Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի միջև «Կոտայքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին ՀՀ Ազգային ժողովի որոշում ԱԺՈ-158-Ն 21-մայ-2015
6 2014 թվականի դեկտեմբերի 19-ին ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև «Կոտայքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագիր» վարկային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշումը ՍԴՈ-1199 7-ապրիլ-2015
7 Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև 2015 թվականի հոկտեմբերի 16-ին ստորագրված «Երևանի կոշտ թափոններ` փուլ I» ֆինանսական պայմանագրին հավանություն տալու մասին ՀՀ Կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք 8

Մաս 1 | Մաս 2 | Մաս 3

3-մարտ-2016
8 Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև 2015 թվականի դեկտեմբերի 11-ին ստորագրված «Երևանի կոշտ թափոնների ծրագիր» վարկային համաձայնագրին հավանություն տալու մասին ՀՀ Կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք  8 3-մարտ-2016
9 Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև 2016 թվականի ապրիլի 5-ին ստորագրված «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագիր» վարկային համաձայնագրին հավանություն տալու մասին ՀՀ Կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք  9 22-հուն-2016
10 Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև ստորագրված` «Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին ՀՀ Ազգային ժողովի որոշում ԱԺՈ-234-Ն 30-հուն-2016
11 Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև 2016 թվականի ապրիլի 5-ին ստորագրված` «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագիր» վարկային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշում  ՍԴՈ-1284  21-հուն-2016
12 Հայաստանի Հանրապետության, Երևանի քաղաքապետարանի, «Երևանի քաղաքային նոր աղբավայր» ՓԲԸ-ի և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև ստորագրված «Երևանի կոշտ թափոնների ծրագիր» դրամաշնորհի համաձայնագիրը հաստատելու մասին ՀՀ Նախագահի հրամանագիրը ՆՀ-1122-Ն  3-նոյ-2016
13 Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև ստորագրված` «Երևանի կոշտ թափոնների ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին ՀՀ Ազգային ժողովի որոշում ԱԺՈ-215-Ն 12-մայ-2016
14 Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև 2015 թվականի դեկտեմբերի 11-ին ստորագրված` «Երևանի կոշտ թափոնների ծրագիր» վարկային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշումը ՍԴՈ-1266 19-ապր-2016
15 Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև 2015 թվականի հոկտեմբերի 16-ին ստորագրված` «Երևանի կոշտ թափոններ-առաջին փուլ» ֆինանսավորման պայմանագիրը վավերացնելու մասին ՀՀ Ազգային ժողովի որոշում ԱԺՈ-216-Ն 12-մայ-2016
16 Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև 2015 թվականի հոկտեմբերի 16-ին ստորագրված` «Երևանի կոշտ թափոններ-առաջին փուլ» ֆինանսավորման պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունների` Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշում ՍԴՈ-1267 19-ապր-2016
17 Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև 2016 թվականի ապրիլի 5-ին ստորագրված Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում աշխատանքների կազմակերպման մասին ՀՀ Կառավարության որոշում  210-Ա 23-փետր-2017
18 Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ին ստորագրված «Երևանի կոշտ թափոններ» Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի դրամաշնորհի համաձայնագիրը հաստատելու մասին ՀՀ Նախագահի հրամանագիր  ՆՀ-124-Ն  26-փետ-2018
19 «Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև 2015 թվականի դեկտեմբերի 11-ին ստորագրված «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագիր» վարկային համաձայնագրի ժամկետը երկարաձգելու մասին» նամակ – համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին որոշում 1453-Ա 13-դեկտ-2018

 

ՀՀ-ի անդամակցումը միջազգային համաձայնագրերին

#  Անվանում Ամսաթիվ
1 Մեծ հեռավորությունների վրա օդի միջսահմանային աղտոտվածության մասին կոնվենցիա 1997
2 Վտանգավոր թափոնների տեղափոխման մասին Բազելյան կոնվենցիա 1999
3 Արդյունաբերական վթարների անդրսահմանային ազդեցության մասին հելսինկայն կոնվենցիա 1997
4 Միջազգային առևտրում առանձին վտանգավոր քիմիական նյութերի և պեստիցիդների վերաբերյալ նախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգի մասին» Ռոտերդամի կոնվենցիա 2004
5 «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» ստոկհոլմյան կոնվենցիա 2004
6 Աշխատած վառելիքի և ռադիոակտիվ թափոնների կառավարման անվտանգության մասին համատեղ կոնվենցիա  
7 Սնդիկի վերաբերյալ Մինամատայի կոնվենցիա 2013
8 Էլեկտրոնային և էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների թափոնների գործածության ոլորտում ԱՊՀ մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» համաձայնագիր 2018