Հետազոտություններ և քաղաքականություններ

Ռազմավարություններ

# Անվանում Հեղինակ Տարի
1 Հայաստանի կայուն զարգացման ծրագիր ՀՀ Կառավարության 1207-Ն որոշման հավելված 2008
2 ՀՀ տարածքում տեխնածին աղտոտված հողերի մոնիթորինգի իրականացման մեթոդաբանություն ՀՀ Կառավարության 1192-Ն որոշման հավելված 2011
3 Մաքուր արտադրության հայեցակարգ ՀՀ Կառավարության N49 արձանագրային որոշման հավելված 2011
4 Հայաստանում ԿԿԹԿ ոլորտի Ռազմավարական զարգացման ծրագիր, Ճանապարհային քարտեզ և Երկարաժամկետ ներդրումային ծրագիր Ասիական զարգացման բանկ 2013
5 ՀՀ 2014-2025թթ հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր ՀՀ կառավարության 442 -Ն որոշման հավելված 2014
6 ՀՀ Կենսաբազմազանության պահպանության, օգտագործման և վերարտադրության ռազմավարություն և գործողությունների պետական ծրագիր ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն 2015
7 Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին Ստոկհոլմի կոնվենցիայի իրականացման գործողությունների ազգային ծրագրի 2016-2020 թվականներին իրականացվելիք միջոցառումների ցանկ ՀՀ Կառավարության N49 արձանագրային որոշման հավելված 2016
8 ՀՀ 2017-2036 թվականների կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման համակարգի զարգացման ռազմավարություն ՀՀ Կառավարության N49 արձանագրային որոշման հավելված 2016
9

ՀՀ Մարզերի 2017-2025թթ. տարածքային զարգացման ռազմավարություն

ՀՀ Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն 2017
10 Երևան քաղաքի «Կանաչ քաղաք» գործողությունների ծրագիր (նաև ծրագրի ռազմավարական էկոլոգիական գնահատում) Էրնսթ ընդ Յանգ 2017
11 Երևանի զարգացման 2019-2023թթ. հնգամյա ծրագիր Երևան քաղաքի ավագանու N 45-Ա որոշման հավելված 2018
12 Շրջակա միջավայրի պահպանության և բնական ռեսուրսների օգտագործման կառավարման ռազմավարություն  ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն 2018
13 Շրջակա միջավայրի պահպանության և բնական ռեսուրսների օգտագործման կառավարման միջոցառումների 2018-2022 թվականների ծրագիր ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն 2018
14 Արտադրողի (Ներմուծողի) պատասխանատվության ընդլայման համակարգերի ներդրման ռազմավարությանը և դրանից բխող 2018-2021 թվականների միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին որոշում ՀՀ Կառավարության նիստի արձանագրությունից քաղվածք N 14 2018

 

 

Զեկույցներ | Հետազոտություններ

Ընդհանուր

# Անվանում Հեղինակ Տարի
1 Բնապահպանական աղտոտման վճարները Հայաստանում. բարեփոխումների գնահատում և հետագա բարելավման ուղղություններ (անգլերեն) Ս. Շուխտ, Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն 2004
2 Տարածաշրջանային քաղաքականության զեկույց Եվրոպայի հարևանության քաղաքականության և թափոնների կառավարման վերաբերյալ. Հայաստան, Արդբեջան, Վրաստան (անգլերեն) Եվրասիա-համագործակցության հիմնադրամ, ՄԲ-ի միջազգային զարգացման գործակալություն, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալություն 2007
3 Բնապահպանական գործողությունների ազգային երկրորդ ծրագիր (անգլերեն) Բնապահպանության նախարարություն – ՄԱԶԾ 2008
4 ՀՀ Բնապահպանության նախարարության 2007-2011թթ.-ի նախարարական զեկույց ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն 2011
5 Կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիայի ՀՀ հինգերորդ ազգային զեկույց ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն 2014
6 Վանաձորի քաղաքային զարգացման ծրագիր Ֆեռնանդո դե Մարկոս, ԱԶԲ 2014
7 Ջերմուկի քաղաքային զարգացման ծրագիր Ֆեռնանդո դե Մարկոս, ԱԶԲ 2014
8 Կլիմայի փոփոխության մասին երրորդ ազգային հաղորդագրություն ըստ Կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն, ԳԷՖ, ՄԱԶԾ 2015
9 Դիլիջանի քաղաքային զարգացման ծրագիր Ֆեռնանդո դե Մարկոս, ԱԶԲ 2015
10 Կանաչ տնտեսությունները ԵՄ Արևելյան գործընկերության երկրներում. Հայաստան (անգլերեն) Արևելյան գործընկերույթուն 2015
11 Կլիմայական գործողությունների ֆինանսավորումը Հայաստանում. զեկույց (անգլերեն) Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն 2016
12 Հայաստանում ԿԿԹԿ ոլորտի Ռազմավարական զարգացման ծրագրի, ճանապարհային քարտեզի և երկարաժամկետ ներդրումային ծրագրի ռազմավարական էկոլոգիական գնահատում. սկոպինգ զեկույց Արևելյան գործընկերություն 2016
13 «Կանաչ Երևան ծրագրի» Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատում Էրնսթ ընդ Յանգ 2017
14 «Հայաստանում ԿԿԹԿ ոլորտի Ռազմավարական զարգացման ծրագիր, ճանապարհային քարտեզ և երկարաժամկետ ներդրումային ծրագրի» ռազմավարական էկոլոգիական գնահատում Արևելյան գործընկերություն 2017
15 ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի ներքո Հայաստանի երկամյա առաջընթացի երկրորդ զեկույց ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն, ԳԷՖ, ՄԱԶԾ 2018
16 Տարվա ընթացքում կազմակերպություններում առաջացած թափոնների քանակը ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե
17 Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի Հանրապետությունում. Թափոնների կառավարումը 2017 թվականին ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե
18 Հայաստանի բնապահպանական վիճակագրությունը 2017թ-ին և ցուցանիշների 2013-2017թթ. շարժընթացը ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե
19 Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանում ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե
20 Վնասակար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ տարբեր աղբյուրներից ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե

 

 

Կոշտ (կենցաղային) թափոններ

# Անվանում Հեղինակ Տարի
1 Կոշտ թափոնների համակողմանի կառավարման համակարգ, Վանաձոր, Հայաստան ծրագիր. շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ ՀՀ Տարաքծային կառավարման և զարգացման նախարարություն 2017
2 Կոտայքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման աշխատանքային նախագիծ. շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն Տրանսնախագիծ ՓԲԸ, Կոտայքի և Գեղարքունիքի ԿԿԹԿ ՍՊԸ 2017
3 Հայաստանում, Խորվաթիայում, Կիպրոսում, Մակեդոնիայում և Ուկրաինայում կենցաղային կոշտ թափոնների որակական հետազոտություն. մեթոդոլոգիա և արդյունքներ (անգլերեն) Environplan S.A. 2016
4 Երևանում կոշտ թափոնների կառավարման նախագիծ. բնապահպանական և սոցիալական ոլորտի համապարփակ ուսումնասիություն  (անգլերեն) Bernard Ingenieure ZT GmbH/Hydro Ingenieure Umwelttechnik 2015
5 Հայաստան. կոշտ թափոնների կառավարման լուծումներ հեռավոր և փոքր համայնքների համար. տեխնիկական աջակցության խորհրդատվական զեկույց (անգլերեն) Լ. Լորիցեն, Ա. Մոլս, Ասիական զարգացման բանկ 2015
6 How existing municipal solid waste data in ENPI East countries can be used for the development of waste indicators European Environment Agency 2014
7 Կոտայքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման նախագիծ. բնապահպանական և սոցիալական ուսումնասիրություն: Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման ծրագիր ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարություն 2011
8 Kotayk Solid Waste Management – Environmental and Social Due Diligence RA Ministry of Territorial Administration and Development 2011
9 Կենցաղային թափոնների վերամշակում Հայաստանում. անձնակազմի ուսուցում, տվյալների հավաքում` թափոնների հետազոտություն, թափոնների կառավարման քաղաքականության գծով խորհրդատվություն Գերմանիայի բնապահպանուտյան նախարարություն 2011
10 Կոշտ թափոնների կառավարումը Հայաստանի քաղաքներում (անգլերեն) Մ. Վանոյան, Ա. Վարոսյան, Ա. Պետրոսյան 2010
11 Կոշտ թափոնների բաղադրությունը Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի աղբավայրում (անգլերեն) Պ. Բատլեր 2008
12 Կենցաղային կոշտ թափոնների կառավարումը Հայաստանում  (անգլերեն) Գ. Արզումանյան 2004
13 Նկատառումներ պիլոտային գետավազաններում պինդ թափոնների կառավարման վերաբերյալ. անդրսահմանային գետերի կառավարման երկրորդ փուլ – Քուռ գետ – Հայաստան, Վրաստան և Ադրբեջան ԵՄ ծրագիր

 

Գյուղատնտեսական թափոններ

# Անվանում Հեղինակ Տարի
1 Հայաստանում գյուղատնտեսական թափոններից էներգիա օգտահանման ներուժի և հնարավորությունների ծախսարդյունավետության գնահատում (անգլերեն) Յան Պավլիկ, ՄԱԶԾ 2017
2 Հայաստանում Ջերմոցային գազերի արտանետումները մեղմելու հնարավորության գնահատում անասնապահության ոլորտում  (անգլերեն) ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն, ԳԷՖ, ՄԱԶԾ 2010
3 Հայաստանի գյուղատնտեսությունում RISE գործիքի կիրառման կայունության գնահատում (անգլերեն) Վ. Ուռուտյան, Ք. Թալման 2011
4 Սննդի կորուստները և թափոնները Հայաստանում. ազգային զեկույց (անգլերեն) Վ. Ուռուտյան, ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն 2013
5 Սննդի կորուստները և թափոնները Հայաստանի գյուղատնտեսական սննդամթերքի շղթայում (անգլերեն) Վ. Ուռուտյան, Ա. Երիցյան 2014
6 Հայաստանում բնական միջավայրի վրա կաթի մշակման որակական և քանակական ազդեցության ստուգումը կենսական շրջապտույտային գնահատման մեթոդոլոգիայի կիրառման միջոցով. ամփոփագիր (անգլերեն) Ս. Ամինֆորուի 2015
7 ՓՄՁ ցուցադրական կազմակերպություններում ռեսուրսների արդյունավետության և մաքուր արտադրության կիրարկման օրինակներ. զեկույց Ն. Հարությունյան, Տ. Օգանեզով, EAP Green 2015

 

 

Վտանգավոր թափոններ

# Անվանում Հեղինակ Տարի
1 Տեխնիկական աջակցություն Հայաստանում պոլիքլորացված բիֆենիլների և այլ կայուն օրգանական աղտոտիչների թափոնների կայուն կառավարման համար. գնահատում (անգլերեն) Ի. Հոլուբեկ, ՄԱԿ-ի Արդյունաբերական զարգացման կազմակերպություն 2012
2 Նուբարաշենի ժամկետանց և արգելված թունաքիմիկատների գերեզմանոցի տեղանքի ուսումնասիրության գնահատման ամփոփագիր (անգլերեն) ԵԱՀԿ, Tauw 2013
3 Հայաստանում ժամկետանց պեստիցիդների կառավարման աշխատանքային փաստաթուղթ (անգլերեն) ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն, IHPA, ԵՄ 2014
4 Աղտոտված տեղանքներ և դրանց կառավարումը. ուսումնասիրություններ Հայաստանում և Ղազախստանում (անգլերեն) ԱՌՆԻԿԱ- թունավոր թափոնների ծրագիր 2015
5 Նուբարաշենի ժամկետանց և արգելված թունաքիմիկաների գերեզմանոցի մաքրման խորհրդատվական աշխատանքների նկարագիր  (անգլերեն) ՄԱԶԾ, ԳԷՖ 2016
6 Ստոկհոլմյան կոնվենցիայի կայուն օրգանական աղտոտիչների վերաբերյալ Հայաստանի գործողությունների ազգային ծրագրի թարմեցված զեկույց  (անգլերեն) ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն 2017
7 Հայաստանի ազգային զեկույցը բազելյան կոնվենցիայի վերաբերյալ (անգլերեն) ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն 2017

 

 

Կեղտաջրեր

# Անվանում Հեղինակ Տարի
1 Ջրի մատակարարումը և ջրահեռացումը Հայաստանում. մարտահրավերներ, հաջողություններ և ապագա ուղղություններ (անգլերեն) Ի.-Հ. Քյում, Ասիական զարգացման բանկ 2011
2 Եվրոպական հարևանության և գործընկերության գործիք. բնապահպանական տեղեկատվության փոխանակման համակարգի զեկույց – Հայաստան  (անգլերեն) Վահագն Տոնոյան, Եվրոպական բնապահպանական գործակալություն, Zoï բնապահպանական ցանց 2011
3 «Ջուր և առողջություն» արձանագրության նպատակային ցուցանիշների և նպատակային ժամկետների սահմանման գործընթացը ՀՀ-ում, էջ 44 ՄԱԿ-ի ԵՏՀ 2014
4 «Ջուր և առողջություն» արձանագրության տեխնիկական զեկույց ՄԱԿ-ի եվրոպական տնտեսական հանձնաժողով 2014
5 Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի (Ախուրյանի և Մեծամորի գետավազաններ) կառավարման պլանի նախագիծ Րիզորս Մենեջմենթ ՍՊԸ, Շրջակա միջավայրի քաղաքականության վերլուծություն ՀԿ 2015
6 Դեպի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարում (անգլերեն) Համաշխարհային բանկ 2015
7 Հայաստանում կենցաղային կոյուղաջրերի մաքրման նոր լուծում  (անգլերեն) Է. Մեսրոպյան, Վ. Մկրտչյան, Ա. Հովսեփյան, EWRA 2016
8 Կենցաղային ջրերի ծրագիր – Հայաստան. ծրագրի գնահատման զեկույց (անգլերեն) Համաշխարհային բանկ 2018